¡Hola!

Sessió: fundacional
Data: 21 de desembre de 2022
Lloc: IES Berenguer d’Anoia, Inca
Hora: 13:24

Assistents

- Professor de l’assignatura Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial.
- Vint-i-cinc alumnes del grup E de 4t de la ESO.
Tots ells actuen en nom propi, a l’efecte de constituir una associació.

Desenvolupament de la sessió

1. Per tal que el desenvolupament de la sessió transcorri de manera adient, es decideix que la
presideixi la senyora Margalida Aranda, i que hi actuï com a secretari la senyora Erika De Cos.
2. Les persones reunides tenen un canvi d’impressions pel que fa a la idea de constituir una
cooperativa que tindrà l’adreça en aquest municipi i que tindrà com a objecte:
- Venta de joguines de segona mà.
- Venta de joguines fabricades amb productes reciclats.
- Grup d’animació infantil low-cost.
3. Fan constar expressament el fet que el motiu que els mou a crear aquesta cooperativa és
permetre a les famílies amb menys recursos a adquirir joguines per als seus infants. Aquestes
joguines seran de segona mà o estaran fabricades amb productes reciclats.També tindrem un
grup d’animació per amenitzar aniversaris, tallers i festes escolars. Tant les joguines com el grup
d’animació tindran un preu just.
4. Tot seguit, examinen i revisen el text dels Estatuts que s’ha redactat amb anterioritat, per
aprovar-lo.

Acords

1. Constituir al municipi d'Inca una cooperativa que es denominarà Toy’n’joy i que perseguirà
les finalitats esmentades.
2. Aprovar els Estatuts pels quals s’ha de regir l’associació, que han estat llegits a la sessió.
3. Delegar el senyor Biel Blanco Cladera (professor de l’IES Berenguer d’Anoia), per tal que, en
nom i representació dels socis promotors, pugui signar els escrits i realitzar les gestions
oportunes per inscriure la cooperativa en el registre corresponent.
5. Designar els socis promotors d’aquesta cooperativa.

- Gemma González Palou, amb DNI 45699978G
- Alessia Neuhaus Flore, amb DNI 32585595P
- Margalida Aranda Perelló, amb DNI 45879652N
- Llucia Gelabert Garau, amb DNI 48785869K

La presidenta en funcions aixeca la sessió, de la qual com a secretari en funcions, estenc
aquesta acta.

Biel Blanco Cladera 
Margalida Aranda 
Érika de Cos